Algemene voorwaarden natuurlijkzwanger

 1. Algemeen
  1. De algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op de cursus Natuurlijk Zwanger BijStijntje.
  2. Onder de docent wordt verstaan een docent die de cursus verzorgt. Op dit moment is dat Stijntje Rorive – van der Klei.
  3. Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en haar geboortepartner. Onder geboortepartner wordt verstaan de persoon die de zwangere ondersteunt tijdens de geboorte. Meestal is dit de levenspartner, en/of vader van de baby maar kan ook de vriendin, moeder, zus of doula zijn.
  4. De Natuurlijk Zwanger cursus is een cursus ter voorbereiding op de bevalling.
 2. De cursus
  1. De cursus wordt gevolgd in een groep van minimaal 3 en maximaal 6 zwangere
  2. De cursus bestaat uit 5 lessen van 5 kwartier.
  3. Op www.bijstijntje.nl kan de planning van de cursussen worden gevonden. Deze data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Bij te weinig aanmeldingen wordt de cursus geannuleerd. Indien hier sprake van is krijgt de cursist hierover bericht. De cursist kan er dan ook voor kiezen een privé cursus te volgen. (Met bijbehorende extra kosten.)
 3. Inschrijving
  1. Inschrijving voor de cursus gebeurt via het sturen van een e-mail of via het contactformulier op de website.
  2. Na ontvangst van de digitale aanmelding ontvangt de cursist binnen 4 werkdagen, een bevestiging van inschrijving naar het opgegeven e-mailadres of een bericht van uitstel in verband met bijvoorbeeld een vakantie.
  3. Wanneer de cursist na 4 werkdagen na het versturen van de aanmelding geen bevestigingsmail of bericht van afwezigheid heeft ontvangen, verzoeken we de cursist vriendelijk contact op te nemen met Stijntje via telefoon: 06 42054860 (Check wel eerst even je spambox)
  4. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
  5. Kan de cursist niet geplaatst worden in de door haar gekozen cursus, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met de cursist om in overleg naar een passend alternatief te zoeken. Desnoods vervalt de inschrijving.
 4. Correspondentie
  1. Alle correspondentie verloopt via e-mail. Bij wijziging van e-mailadres, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven per e-mail via info@bijstijntje.nl.
  2. Wanneer de cursist een les niet op de geplande cursusdatum kan bijwonen, mag deze les, indien mogelijk, worden ingehaald in een volgende/andere groep. De cursist overlegt hierover met de docent. Er moet rekening gehouden worden met beschikbare ruimte binnen de gewenste cursus. De cursist kan geen cursusgeld terugkrijgen voor niet gevolgde lessen.
 5. Aansprakelijkheid
  1. De docent, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen welke door de cursist naar de cursus worden meegenomen, dan wel schade of letsel dat ontstaat tijdens of na het volgen van de cursus.
 6. Medische conditie
  1. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. De docent is niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door de medische conditie van de cursist. Ondanks dat de docent de grootste zorgvuldigheid in acht neemt, is deelname voor eigen risico.
 7. Betaling
  1. Na aanmelden ontvangt de cursist een ontvangstbevestiging inclusief factuur. Aanmelden verplicht tot betalen. De factuur moet uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus zijn voldaan. Bij late aanmelding betaling in overleg.
  2. De cursist is pas verzekerd van haar plaats in de cursus na ontvangst van het volledige cursusgeld.
  3. Als het voor de cursist een probleem is het volledige bedrag in één keer te betalen dan kan deze telefonisch contact opnemen met haar docent om mogelijkheden van gespreide betaling te bespreken. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de kosten van de cursus. De hoogte van deze vergoeding varieert per zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden nadat de cursus volledig is afgerond. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.
 8. Annulering Door de cursist:
  1. Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient zij de docent hiervan direct op de hoogte te brengen. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus wordt € 25,- administratiekosten gerekend. Dit wordt in mindering gebracht op het betaalde cursusgeld. Het resterende bedrag wordt geretourneerd. Vanaf twee weken tot één week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Daarna is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Volledige restitutie van het cursusgeld kan enkel geschieden wanneer één van onderstaande uitzonderingen het geval is:
  2. Indien de cursist bevalt vóór de start van de eerste cursusdag.
  3. Wanneer de cursist om medische redenen niet deel kan nemen aan de cursus (het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is verplicht).
  4. Bij afzegging van een privé cursusdag binnen 24 uur voor de cursus zou starten wordt 50,- euro in rekening gebracht. Met uitzondering van medische problemen of complicaties. Natuurlijk wordt in overleg een ander moment gekozen door de docent.
  5. De docent behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren of op te schuiven bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. De cursist wordt hierover uiteraard bericht. Het eventueel betaalde cursusgeld kan in dit geval worden geretourneerd, of in overleg in depot worden gehouden voor een volgende cursusperiode.
  6. Mocht een les niet doorgaan door ziekte van de docent of andere overmacht, dan zorgt de docent dat de les op een ander tijdstip plaatsvindt. De docent zal zich te allen tijde inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen, op een andere locatie en/of tijdstip.
 9. Vertrouwelijkheid
  1. De docent zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 10. Tarieven
  1. De tarieven van de cursus zijn te vinden op de website www.bijstijntje.nl en op te vragen bij de docent. De tarieven die van kracht waren tijdens het aanvragen van de cursus zijn degene die verschuldigd zijn.
 11. Klachten
  1. Een cursist kan een klacht schriftelijk indienen bij inf0@bijstijntje.nl
  2. Een klacht wordt altijd binnen 14 dagen behandeld. Het is erg belangrijk voor ons dat u tevreden bent over ons, laat het ook weten als u ontevreden bent, liefst zo spoedig mogelijk, zodat wij ons best kunnen doen iets aan te passen. Vastgesteld door de docent Mei 01-05-2019